bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont dachu i ocieplenie ściany magazynu - Piłsudskiego 17/19

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont dachu i ocieplenie ściany w magazynie przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- rozebranie rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
- rozebranie listwowania dachu,
- rozbiórka pokrycia dachowego-papa,
- przemurowanie kominów z cegieł,
- uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na kominach ponad i pod dachem,
- malowanie kominów farbą silikonową zawierającą kwarc,
- wykonanie czapek na kominach,
- wymiana deskowania, jętek, końcówek krokwi,
- wymiana dymnika,
- naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, papa wierzchniego krycia gr. 5.7 mm,
- montaż rynien Ø 15, rur spustowych Ø12 oraz obróbek blacharskich,
- ocieplenie ścian wewnątrz budynku styropianem grubości 10 cm,
- utylizacja papy,
- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont ściany i ocieplenie ściany w magazynie – Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 11.06.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 11.06.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont dachu i ocieplenie ściany w magazynie – Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.06.2018
Dokument oglądany razy: 569