bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

termomodernizacja budynku - Topolowa 4

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do składania ofert na „termomodernizację budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 4 w Tomaszowie Maz.”


Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych z polistyrenu ekstradowanego λ=0,039 W/mK.
2. Ocieplenie ścian wraz z remontem balkonów budynku styropianem EPS 70-040 grubości 15 cm λ ≤0,040 metodą lekko – mokrą. Klasyfikacja ogniowa E przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki z systemowego tynku cienkowarstwowego.
3. Styropian należy kleić metodą obwiedniowo – punktową tzn. dookoła krawędzi i punkty na pozostałej powierzchni. Klej powinien pokrywać 40% płyty przy nakładaniu i 60% po dociśnięciu do ściany. Zaleca się kołkowanie styropianu w ilości 6 kołków na m2.
Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
4. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
5. Renowacja płyt żelbetowych balkonowych, wykonanie izolacji, nowej wylewki oraz obróbek blacharskich, malowanie balustrad.
6. Wykonanie i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej. Parapety mocowane pod ościeżnicą okna na uprzednio wykonanej warstwie spadkowej, nie dopuszcza się mocowania parapetu do lica ościeżnicy.
7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego barwionego w masie oraz mozaikowego (cokół ). Wykończeniu podlega również gzyms budynku.
8. Malowanie wszystkich stalowych elementów.
9. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych elewacji.
10. Wykonanie opaski z kostki brukowej szerokości 0,5 m ze spadkiem 2% od budynku na podkładzie piaskowo-cementowym z wypełnieniem spoin oraz chodnika wzdłuż ściany frontowej budynku.
11. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
12. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
13. W ofercie należy podać cenę brutto każdego działu osobno.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 75 dni od daty zawarcia umowy.
2. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. umowa jest umową warunkową i jest zawarta pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego przez Kredytodawcę. Odmowa udzielenia kredytu skutkuje rozwiązaniem umowy.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2018 r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego – kancelaria /parter/ lub sekretariat /I piętro/.

Osoba do kontaktu – Piotr Wójcik.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 06.06.2018
Dokument oglądany razy: 516