bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Wschodnia 16/18

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Wschodniej 16/18 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.06.2018r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 37.252,97 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.
Złożone oferty:

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 38.180,52 zł                         95,07
2 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR”
Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92
36.298,49 zł. 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane „OMIR”, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.06.2018
Dokument oglądany razy: 388