bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Stolarska 31 i 31a

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wymiana domofonów w budynku przy ul. Stolarskiej 31 i 31A w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.01.2018r. do godz. 8,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 7.933,15 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.
Złożone oferty:

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 ROMATEL Andrzej Malagowski, Tomaszów Maz. ul. Sikorskiego 2/10 5.616,00 zł                   100
2 JOKOTRONIK
Krzysztof Subkont
Pabianice ul. Szarych Szeregów 2a
12.425,40 zł 45,20

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – ROMATEL Andrzej Malagowski, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.



Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.06.2018
Dokument oglądany razy: 530