bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

malowanie klatki schodowej - Farbiarska 31

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Farbiarskiej 31 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Na zakres prac składa się:
- naprawa tynków wewnętrznych,
- przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie emulsyjne i olejne,
- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną i olejną,
- wykonanie sufitów podwieszanych wraz z pomalowaniem,
- malowanie olejne drzwi i ścianek drewnianych, balustrad,
- wymiana drzwi na parterze,
- układanie posadzki z płytek ceramicznych,
- naprawa podłóg na piętrze I i II – nabicie płyty OSB i wymiana wykładziny,
- wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Farbiarskiej 31 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 27.06.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 27.06.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Farbiarskiej 31 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.07.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.06.2018
Dokument oglądany razy: 506