bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania - Piłsudskiego 14 m 2

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 14 m 2 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- demontaż podłogi drewnianej,
- wykonanie podłogi betonowej z izolacją przeciwwilgociową i termiczną – 10cm styropianu,
- montaż płyty OSB gr. 18 mm na podłogi,
- budowa ścianki gipsowo-kartonowej – wydzielenie łazienki,
- demontaż i montaż drzwi wejściowych do mieszkania,
- montaż drzwi wewnętrznych do łazienki,
- montaż nawiewników w oknach,
- utylizacja materiałów z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 14 m 2 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 03.07.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 03.07.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 14 m 2 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.07.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.06.2018
Dokument oglądany razy: 545