bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont dachu - Józefowska 22/24

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont dachu na budynku przy ul. Józefowskiej 22/24 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- rozbiórka pokrycia papowego,
- przemurowanie komina,
- naprawa kominów poprzez skucie i wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego na kominach ponad dachem,
- wykonanie czapek,
- malowanie kominów farbą silikonową,
- wykonanie obróbek wokół kominów,
- wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów,
- demontaż i montaż pasa nadrynnowego i podrynnowego,
- demontaż i montaż rynien ø 150,
- demontaż i montaż rur spustowych ø 120,
- demontaż i montaż wywietrzników,
- uzupełnienie dymników,
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego na ścianie,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną grubości 5,7 mm,
- utylizacja papy,
- sprawdzenie drożności kominów,
- utylizacja gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 30.06.2019r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont dachu na budynku przy ul. Józefowskiej 22/24 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 19.07.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.07.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont dachu na budynku przy ul. Józefowskiej 22/24 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Marek Biernacki.

załączniki:

Przedmiar.pdf

STWiOR.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.07.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.07.2018
Dokument oglądany razy: 530