bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania - Antoniego 25 m 8

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 25 m 8 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia: remont lokalu mieszkalnego przy ul. św. Antoniego 25 m 8 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- naprawa zniszczonych tynków,
- szpachlowanie powierzchni ścian,
- wydzielenie pom. łazienki z płyt GK,
- zamontowanie drzwi wewnętrznych szt 2,
- malowanie ścian i sufitów,
- nabicie płyty OSB w pokoju i kuchni,
- naprawa parapetów i montaż nawiewników, montaż kratki wentylacyjnej.

Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. św. Antoniego 25 m 8 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 19.07.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.07.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont mieszkania przy ul. św. Antoniego 25 m 8 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

rysunek.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.07.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.07.2018
Dokument oglądany razy: 631