bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budowa wew instalacji gazu ziemnego - Tkacka 21

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z zakupem i montażem piecyków gazowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tkackiej 21 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie zostało podzielone na dwie części;
- 1 część – budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego.
Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji gazowej na odcinku od szafki na kurek główny zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku do projektowanych odbiorników gazu w poszczególnych lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi. W zakres wyceny nie wchodzi: zakup kuchni ewentualnie zmiana dysz , zakup kotła gazowego c.o., cwu wraz z uruchomieniem oraz przystosowanie instalacji cwu oraz c.o - po stronie użytkownika lokalu.
- 2 część – zakup i montaż 6 sztuk piecyków gazowych dwufunkcyjnych w lokalach komunalnych.
Zakres prac obejmuje:
- dostawę 6 szt. kotłów gazowych dwufunkcyjnych 24 kW,
- montaż i uruchomienie kotłów,
- przegląd roczny.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na obie części zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia – 31.08.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
- druk oferta,
- szczegółowy kosztorys ofertowy,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą aktualne przez cały okres realizacji prac objętych zamówieniem,
- uprawnienia kierownika budowy w zakresie instalacji gazowych wraz z przynależnością do Izby.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Budowa wew. instalacji gazu ziemnego wraz z zakupem i montażem piecyków gazowych w budynku przy ul. Tkackiej 21 w Tomaszowie Maz. 
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2018r. do godz. 15,00.

6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3.000,00 zł.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Budowa wew. instalacji gazu ziemnego wraz z zakupem i montażem piecyków gazowych w budynku przy ul. Tkackiej 21 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz, Marek Biernacki

OPIS_GAZ.pdf

GAZ_AKSONOMETRIA.pdf

GAZ_MAPA.pdf

GAZ_RZUT_1_PIETRO.pdf

GAZ_RZUT_2_PIETRO.pdf

GAZ_RZUT_PARTER.pdf

G_044.pdf

opis_lokal_nr_1.pdf

rzut_aksonometria_lokal_nr_1.pdf

Przedmiar_Robot.pdf

STWIORB.pdf

opinia_kominiarz.pdf

warunki_gaz.pdf

wzor_umowy_TTBS.pdf

wzor_umowy_wspolnota.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.08.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.07.2018
Dokument oglądany razy: 758