bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

rozbiórka części budynków - Antoniego 30

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę części budynków na posesji przy ul. św. Antoniego 30 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- rozłączenie instalacji elektr. i sanitarnej z demontażem,
- opróżnienie pomieszczeń,
- rozbiórka pokrycia dachu i węży dachowej,
- rozbiórka ścian murowanych,
- rozbiórka fundamentów,
 zasypanie wykopów z plantowaniem terenu,
- wywóz gruzu i elementów z rozbiórek i opróżnień.

Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przedmiotu umowy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Rozbiórka części budynków na posesji przy ul. św. Antoniego 30 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 24.07.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 24.07.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na rozbiórkę części budynków na posesji przy ul. św. Antoniego 30 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

Opis_techniczny.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.08.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.07.2018
Dokument oglądany razy: 379