bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

rozbiórka budynku mieszkalnego, komórek - Hallera 33

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku mieszkalnego, komórek lokatorskich oraz śmietnika na posesji przy ul. Hallera 33 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- rozłączenie instalacji elektr. i sanitarnej z demontażem,
- opróżnienie pomieszczeń z wywozem,
- rozbiórka pokrycia dachu i węży dachowej i schodów wewnętrznych,
- rozbiórka ścian murowanych,
- rozbiórka fundamentów oraz zbędnych ogrodzeń,
- zasypanie wykopów z plantowaniem terenu,
- wywóz gruzu i elementów z rozbiórek i opróżnień. Koszt wysypiska i utylizacji materiałów z rozbiórki ponosi Wykonawca.

Opis szczegółowy zawiera projekt rozbiórki.
Wykonawca przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty jak np. zajęcie pasa drogowego oraz ponosi koszty z tym związane.

Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przedmiotu umowy.
2. Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Rozbiórka budynku mieszkalnego, komórek na posesji przy ul. Hallera 33 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 24.07.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 24.07.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na rozbiórkę budynku mieszkalnego, komórek na posesji przy ul. Hallera 33 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

Opis_techniczny_Budynek_mieszkalny.pdf

Opis_techniczny_Budynek_gospodarczy.pdf

INFORMACJA_Bioz.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.08.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.07.2018
Dokument oglądany razy: 589