bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatki schodowej - Grunwaldzka 32

 Tomaszowskie TBS Sp. z o. zaprasza do składania ofert na remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:
1. Skucie luźnego tynku ze ścian, zagruntowanie oraz uzupełnienie tynków.
2. Zamurowania zbędnych wnęk w ścianach.
3. Zeskrobanie lamperii z farby olejnej.
4. Zeskrobanie luźnej powłoki malarskiej z farby emulsyjnej.
5. Przetarcie, zmatowienie, wyczyszczenie wszystkich powierzchni ścian.
6. Uzupełnienie ubytków masa szpachlową wszelkich powierzchni ścian.
7. Nałożenie i przetarcie 2-warstwowej gładzi gipsowej na wszystkie powierzchnie ścian po uprzednim zagruntowaniu wyczyszczonych powierzchni.
8. Zerwanie okładziny z sufitów oraz montaż na stelażu sufitów z płyt g-k „zielonych”.
9. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu gładzi i płyt.
10. Dwukrotne malowanie lamperii do wysokości 1,15 m farbą olejną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
11. Wymiana balustrad schodowych na stalowe malowane proszkowo.
12. Dwukrotne malowanie wszelkich elementów stalowych i drewnianych farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu (szafki, elementy schodów itd)
13. Malowanie nie obejmuje drzwi wejściowych do mieszkań oraz ich ościeżnic.
14. Kompleksowe ułożenie płytek gresowych (wraz z fugowaniem, wykonaniem cokolika) na posadzce parteru oraz schodach (prowadzących z parteru na piętro) po uprzednim ich przygotowaniu tj. oczyszczeniu, skuciu/uzupełnieniu, zagruntowaniu. Wykonawca będzie obowiązany do przedstawienia Wspólnocie, co najmniej 5 wariantów kolorystycznych płytek. Poziom płytek nie może przewyższyć progów do mieszkań.
15. Kompleksowe ułożenie wykładziny PCW (w tym cokolika z profilu przyściennego) na podłodze piętra po uprzednim jej przygotowaniu tj. zerwaniu istniejącej wykładziny, oczyszczeniu, zagruntowaniu. Wykonawca będzie obowiązany do przedstawienia Wspólnocie, co najmniej 5 wariantów kolorystycznych wykładzin. UWAGA: wykładzina musi spełniać wymogi dla zastosowań w korytarzach przede wszystkim
w kwestii wydzielania dymu oraz kontrolowanego rozprzestrzeniania ognia.
16. Wzmocnienie belki policzkowej schodów prowadzących na strych.
17. Wymiana w korytarzu drzwi do piwnicy, okna oraz parapetu.
18. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych (ścian, sufitów, podłóg) klatek schodowych w tym ich wyposażenia.
19. Wywóz i utylizacja wszelkich gruzów budowlanych w tym płyt z podsufitek, wykładzin itd.
20. W przypadku pojawienia się w kosztorysie/przedmiarze materiału konkretnego producenta, możliwe jest stosowanie materiałów innego producenta pod warunkiem zachowania jego, nie gorszych parametrów.
21. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
22. Załączony kosztorys/przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

2. Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy.

5. Okres gwarancji – 5 lat.

6. Termin płatności – do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Tomaszowie Maz. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2018r. do godz. 15,00.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont klatki w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.08.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.07.2018
Dokument oglądany razy: 464