bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - rozbiórka Hallera 33

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Rozbiórka budynku mieszkalnego, komórek lokatorskich oraz śmietnika na posesji przy ul. Hallera 33 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.07.2018r. do godz. 10,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 25.144,18 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp. Wykonawca Cena brutto                      Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 „IMPALIUS” Sokalski Tomasz Usługi Budowlano-Drogowe, Moszczenica Wola Moszczenicka ul. Gadomska 9 23.370,00 zł 78,95
2 PPHU „HOGA” Sławomir Pirek, Wola Krzysztoporska, Gomulin-Kolonia, ul. Trybunalska 9 22.140,00 zł 83,33
3 PPHU EWE-MAR Krzysztof Wajszczyk, Ewcin 23, Będków 18.450,00 zł 100
4 FH „ITOS” Stoicie Christom Wyburzenie Obiektów Przemysłowych, Wrocław, Psary ul. Parkowa 36 77.490,00 zł 23,81

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – PPHU EWE-MAR Krzysztof Jajszczyk, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.08.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.07.2018
Dokument oglądany razy: 502