bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

zakup enegii elektrycznej

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy.

2. Termin wykonania zamówienia – od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą oraz ważną przez okres trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 755,650, 685, 771, 1000 i 1356) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki oraz, że posiada aktualną podpisaną umowę generalną z OSD na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej lub przedstawi oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej– w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- aktualnie obowiązującą oraz ważną przez okres trwania umowy koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz, że posiada aktualną podpisaną umowę generalną z OSD na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej lub przedstawi oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji — w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 06.08.2018r. godz. 9,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2018r. do godz. 8,45.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.08.2018r. o godz. 9,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: i.krosnia@ttbs.com.pl lub r.fraczkowski@ttbs.com.pl z dopiskiem – zapytanie do postępowania na sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Iwona Krośnia, Radosław Frączkowski

załączniki:

wykaz_budynkow_administrowanych.pdf

wykaz_budynkow_wlasnych.pdf

umowa.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.08.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 31.07.2018
Dokument oglądany razy: 743