bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

naprawa elewacji - BGW 17/19

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na naprawę elewacji od strony balkonów budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. BGW 17/19 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- oczyszczenie podłoża.
- wykonanie warstwy zbrojonej.
- gruntowanie podłoża pod wykonanie wyprawy elewacyjnej.
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie w kolorystyce istniejącego ocieplenia.
- zabezpieczenie wszystkich okien, balustrad przed zabrudzeniem.
- wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych, zabezpieczających itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu prac dociepleniowych.

Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy.
3. Okres gwarancji – 7 lat.
4. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: naprawa elewacji od strony balkonów budynku przy ul. BGW 17/19 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 31.08.2018r. godz. 15,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat).
6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na naprawa elewacji od strony balkonów budynku przy ul. BGW 17/19 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.08.2018
Dokument oglądany razy: 511