bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania - Fabryczna 21 m 4

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 21 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- skucie glazury i zerwanie boazerii, tapety,
- zerwanie posadzki z płytek PCV,
- demontaż i montaż drzwi wejściowych do lokalu,
- demontaż i montaż drzwi wewnętrznych,
- montaż podejścia dopływowego w bruzdach – ciepła woda i zimna,
- montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV,
- montaż podejścia i wiszącego podgrzewacza wody użytkowej,
- przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitach,
- gładzie gipsowe jednowarstwowe,
- gruntowanie podłoży preparatami,
- jednokrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów,
- montaż zlewozmywaka, umywalki, brodziku, kompaktu, wodomierza,
- montaż baterii zlewozmywakowej, umywalkowej, natryskowej,
- utylizacja materiałów z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Fabrycznej 21 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 30.08.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 30.08.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Fabrycznej 21 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.08.2018
Dokument oglądany razy: 664