bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkań - Jerozolimska 6 m 4 i 6

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokali mieszkalnych nr 4 i 6 w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
Roboty demontażowe instalacji wodno-kanalizacyjnej:
- demontaż baterii,
- demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego,
- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego,
- demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV,
- demontaż podejścia odpływowego z rur PCV,
- przeczyszczenie podejść lub syfonów

Roboty demontażowe instalacji centralnego ogrzewania:
- demontaż kotłów stalowych, wodnych,
- demontaż naczynia wzbiorczego otwartego,
- demontaż podgrzewacza pojemnościowego,
- demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego,
- demontaż pompy obiegowej.

Roboty remontowe budowlane:
- rozebranie ścian z okrąglaków i bali oraz ścianek działowych drewnianych,
- wykucie z muru ościeżnic,
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
- wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych szt. 1,
- obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł szt. 2,
- powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową,
- ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
- wymiana desek podłogowych na pow. 2 m2,
- wywóz gruzu i różnych odpadów po robotach demontażowych i ich utylizacja.

Roboty instalacyjne wod-kan:
- montaż rurociągu w instalacjach wodociągowych o śr. Nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych,
- montaż rurociągów odpływowych z PCW o śr. 50 mm i 100 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokali mieszkalnych nr 4 i 6 w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 31.08.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 31.08.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont lokali mieszkalnych nr 4 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Jerozolimskiej 6 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Zbigniew Gajda.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.08.2018
Dokument oglądany razy: 604