bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

docieplenie ściany - Konstytucji 17

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
docieplenie ściany budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 17 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- wykonanie izolacji pionowej budynku,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm,
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego,
- wykonanie opaski betonowej,
- rusztowanie przyścienne,
- wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: docieplenie ściany budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 17 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 11.09.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 11.09.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na docieplenie ściany budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 17 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.09.2018
Dokument oglądany razy: 519