bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont pokrycia dachowego - Nadrzeczna 79a

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 79a w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- wykonanie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym,
- wymiana obróbek blacharskich,
- uzupełnienie tynku kominów ponad dachem i pod dachem,
- wymiana rynien dachowych i rur spustowych,
- naprawa pokrycia dachowego – jednokrotne krycie papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

UWAGA - Nowy obmiar robót i zmiana terminu składania ofert.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 79a w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 14.09.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 14.09.2018r. o godz. 10,30.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 79a w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 17.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.09.2018
Dokument oglądany razy: 582