bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

rozbiórka budynku - Piłsudskiego 14

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z zadaszeniem na pojmniki na posesji przy ul. Piłsudskiego 14 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- rozebranie budynku gospodarczego wraz z zasypaniem szamba,
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki (elementy betonowe, ceglane),
- uzupełnienie ogrodzenia z paneli gr. pręta ø5-10 mb,
- wykonanie utwardzenia pod pojemniki kostką gr. 6 cm na podsypce cementowo-wapiennej wraz z krawężnikiem 10,50m2,
- wykonanie i montaż wiaty metalowej na pojemniki na śmieci o wymiarach 3,50x2,00 zadaszonej i zamykanej z blachy w kolorze antracyt,
- uporządkowanie i wyrównanie terenu rozbiórki,
- zabezpieczenie terenu rozbiórki,
- wykonawca pokrywa wszelkie koszty-opłaty towarzyszące podczas prowadzonych prac.

Opis budynku: budynek gospodarczy jednokondygnacyjny o wymiarach 10,00x3,30x2,70,
kubatura – 89,00 m3, fundamenty betonowe, ściany ceglane, konstrukcja dachu drewniana kryta papą, pod budynkiem zbiornik (szambo) do zasypania.

Wymagany kierownik budowy (rozbiórki).

2. Termin wykonania zamówienia – 65 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Rozbiórka budynku gospodarczego – Piłsudskiego 14 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 17.09.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r. do godz. 9,45.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 17.09.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Rozbiórka budynku gospodarczego – Piłsudskiego 14 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.09.2018
Dokument oglądany razy: 516