bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokalu mieszkalnego - Konstytucji 14 m 3

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14 m 3 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- skucie zniszczonych tynków w pokoju,
- wykonanie nowych tynków w pokoju,
- naprawa posadzki w łazience,
- wymiana okien w pokoju i kuchni – 2 szt.
- wymiana drzwi wejściowych – 1 szt.,
- wymiana drzwi wew. – 2 szt.,
- sufit podwieszany w pkoju z płyt GK,
- jednokrotne przecieranie tynku sufitu w kuchni,
- parapety zewnętrzne i nawiewniki,
- demontaż wyposażenia łazienki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14 m 3 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 17.09.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r. do godz. 10,45.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 17.09.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14 m 3 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

rysunek.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.09.2018
Dokument oglądany razy: 580