bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania - Jana Pawła 17 m 3

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła 17 m 3 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitach,
- rozebranie drewnianych podłóg, legarów,
- wykonanie posadzek betonowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej,
- wykonanie cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm,
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach po zbiciu tynku,
- odgrzybienie ścian,
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbą emulsyjną,
- montaż drzwi wewnętrznych w pokoju i łazience,
- montaż drzwi wejściowych do lokalu,
- wydzielenie łazienki ścianką gipsowo-kartonową,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie sufitów farbami emulsyjnymi,
- wykonanie podejścia wod-kan, pod umywalkę, natrysk, sedes, zlewozmywak, pralkę,
- wykonanie podejść wody pod bojler, wodomierz,
- utylizacja gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14 m 3 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 18.09.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 18.09.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła 17 m 3 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 10.09.2018
Dokument oglądany razy: 474