bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont dachu - dokumentacja i roboty budowlane - Pl. Kościuszki 25

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku przy Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj) remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem w Tomaszowie Maz. przy Pl. Kościuszki 25 /budynek w historycznym układzie przestrzennym/.

Zakres prac:
- wykonać dokumentację projektową remontu dachu obejmującą projekty wykonawcze na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji,
- uzyskać wymagane decyzje, pozwolenia, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa w tym uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, jeśli jest konieczne,
- wykonać inwentaryzację budynku dla potrzeb projektu,
- wykonać przedmiary robót,
- wykonać kosztorys inwestorski i nakładczy,
- uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót /w zależności od specyfikacji robót/,
- pełnić nadzór autorski,
- wykonać roboty budowlane remontu dachu zgodnie z wykonaną dokumentacją, sztuką budowlaną, normami, obowiązującymi przepisami, w tym BHP i ppoż pod nadzorem uprawnionej osoby,
- inne koszty i opłaty przy wykonaniu zadania.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia:
- dokumentacja projektowa – 22.10.2018r.
- roboty budowlane – 31.12.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem – Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 21.09.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 21.09.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem – Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.09.2018
Dokument oglądany razy: 490