bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont lokalu Konstytucji 14 m 3

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-gp Maja 14 m 3 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.09.2018r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 13.488,76 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 BiuroSeko Kosztorysowanie i Nadzór, Tomaszów Maz.
ul. Głowackiego 35/37 m 1
14.820,79 zł                     84,04
2 Usługi Ogólnobudowlane OMIR Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 12.456,07 zł 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane OMIR Mirosław Owięcki, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.09.2018
Dokument oglądany razy: 487