bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Roboty konserwacyjne, ogólnobudowlane i wod-kan w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

1. Zakres prac:
- Roboty konserwacyjne budowlane: murarskie, tynkarskie, ślusarskie, stolarskie, dekarskie,
- Roboty konserwacyjne instalacyjne wod-kan.

2. Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz osób:
- kierownik robót - osoba o wykształceniu min. średnim budowlanym i 3 letnim doświadczeniem w zawodzie,
- min 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę, posiadających min roczne doświadczenie w zakresie wykonywania robót: murarskich, tynkarskich, stolarsko-szklarskich, ślusarskich, dekarskich, instalacji sanitarnych wod-kan.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: roboty konserwacyjne, ogólnobudowlane i wod-kan w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. – nie otwierać przed: 02.10.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 02.10.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem - roboty konserwacyjne ogólnobudowlane realizowane w budynkach własnych i administrowanyh przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

roboty_konserwacyjne.pdf

wykaz_budynkow_administrowanych.pdf

wykaz_budynkow_wlasnych.pdf

zakres_prac.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.10.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 24.09.2018
Dokument oglądany razy: 505