bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dokumentacja i wykonanie - instalacja fotowoltaiczna ul. Majowa 15

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem monitorowania i zarządzania instalacją w budynku biurowym przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- Wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z opinią konstruktorską konstrukcji dachu) obejmującej wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem monitorowania i zarządzania instalacją, moc instalacji ok. 8 kWp,
- Panele polikrystaliczne o mocy powyżej 270 Wp, powinny wykazywać dużą odporność na brud i osad, a w szczególności na sól i amoniak (wymóg testowania w środowisku moniaku), gwarancja uzysku na liniową moc wyjścia>80% na 25 lat,
- Panele fotowoltaiczne montowane w sposób umożliwiający konserwację i naprawę pokrycia dachowego i kominów,
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na podstawie zaakceptowanego projektu,
- Montaż modułu Solar Log lub równoważne, wraz z ciągłym monitorowaniem instalacji,
- Montaż inwertera produkcji ABB lub równoważne,
- Uruchomienie i instruktarz odnośnie obsługi urządzeń,
- Prowadzenie monitoringu usterek i serwisu przez okres gwarancji,
- Opracowanie bilansu energii wraz z opinią o planowany efekcie ekologicznym.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty referencje dot. realizacji w ciągu ostatnich pięciu lat instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 8 kWp na budynku użyteczności publicznej.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie dokumentacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 04.10.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 04.10.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – wykonanie dokumentacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Wójcik.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.10.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.09.2018
Dokument oglądany razy: 484