bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dokumentacja na termomodernizację budynków - Farbiarska 18

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu termomodernizacji budynków na posesji przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.

1. Na zakres prac składa się wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem dokumentów uprawniających do realizacji prac /pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z decyzją o nie wniesieniu zastrzeżenia do wykonania robót/ w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. Szczegółowy opis realizacji projektu zawierają „założenia do wykonania projektu”.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 120 dni od daty zawarcia umowy

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie projektu termomodernizacji budynków na posesji przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 19.10.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.10.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie projektu termomodernizacji budynków na posesji przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

Audyt_energetyczny_budynek_4_kondygnacyjny.pdf

Audyt_energetyczny_budynek_parterowy.pdf

zalozenia_do_wykonania_projektu.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.10.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.10.2018
Dokument oglądany razy: 568