bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

termomodernizacja budynku - Topolowa 10

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 10 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych z polistyrenu ekstradowanego λ=0,039 W/mK.
- Ocieplenie ścian wraz z remontem balkonów budynku styropianem EPS 70-040 grubości 15 cm λ ≤0,040 metodą lekko – mokrą. Klasyfikacja ogniowa E przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki z systemowego tynku cienkowarstwowego.
- Styropian należy kleić metodą obwiedniowo – punktową tzn. dookoła krawędzi i punkty na pozostałej powierzchni. Klej powinien pokrywać 40% płyty przy nakładaniu i 60% po dociśnięciu do ściany. Zaleca się kołkowanie styropianu w ilości 6 kołków na m2.
Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

- Renowacja płyt żelbetowych balkonowych, wykonanie izolacji, nowej wylewki oraz obróbek blacharskich, malowanie balustrad.
- Wykonanie i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej. Parapety mocowane pod ościeżnicą okna na uprzednio wykonanej warstwie spadkowej, nie dopuszcza się mocowania parapetu do lica ościeżnicy.
- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego barwionego w masie oraz mozaikowego (cokół ). Wykończeniu podlega również gzyms budynku.
- Malowanie wszystkich stalowych elementów.
- Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych elewacji.
- Wykonanie opaski z kostki brukowej szerokości 0,5 m ze spadkiem 2% od budynku na podkładzie piaskowo-cementowym z wypełnieniem spoin oraz chodnika wzdłuż ściany frontowej budynku.
- Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
- Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

Jako osobną pozycję należy podać wycenę wykonania schodów wejściowych do budynku z kostki brukowej płukanej i obrzeży palisadowych Palinea.

Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 31.07.2019r.

3. Okres gwarancji – 7 lat.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018r. do godz. 15,00.

5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 10 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

obmiar.pdf

wzor_Umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 31.10.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.10.2018
Dokument oglądany razy: 599