bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - fotowoltaika Majowa 15

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem monitorowania i zarządzania instalacją w budynku biurowym przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.09.2018r. do godz. 10,00, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 49.200,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.
Złożona oferta:
1. ENERGYRE Szymon Zaremba, Oświęcim – 39.360,00 zł brutto.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 31.10.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.10.2018
Dokument oglądany razy: 511