bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

modernizacja dachu - Pl. Kościuszki 25

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji dachu budynku mieszkalno-usługowego w Tomaszowie Maz. przy Pl. Kościuszki 25

1. Nazwa zamówienia:
Wykonanie modernizacji dachu budynku mieszkalno-usługowego w Tomaszowie Maz. przy Pl. Kościuszki 25 (budynek w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego – strefa śródmiejska)

Opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:
- Zerwanie odspojonej papy,
- Zakitowanie i uszczelnienie,
- Pokrycie dachu w miejscach nieszczelnych i zniszczonych.

2. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie modernizacji dachu budynku mieszkalno-usługowego – Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 02.11.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 02.11.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „wykonanie modernizacji dachu budynku mieszkalno-usługowego w Tomaszowie Maz. przy Pl. Kościuszki 25.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.11.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.10.2018
Dokument oglądany razy: 550