bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

usunięcie nieprawidłowości kominiarskich - Warszawska 21/23

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Usunięcie nieprawidłowości kominiarskich w budynku przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Mazowieckim.

1. Zakres prac opisuje załącznik.

2. Termin wykonania zamówienia – do 04.01.2019r.
Odbiór robót i fakturowanie w styczniu 2019r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wymagania: Przewody kominowe dymowe (żaroodporne) należy wykonać ze stali gat. 1.4404. Deklaracja zgodności (atest) powinna zawierać informację o dopuszczeniu do odprowadzania spalin ze wszystkich rodzajów paliw stałych w tym węgla i eko-groszku.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Usunięcie nieprawidłowości kominiarskich w budynku przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 09.11.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 09.11.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na usunięcie nieprawidłowości kominiarskich w budynku przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Marek Biernacki.

załączniki:

zakres_prac.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.11.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 31.10.2018
Dokument oglądany razy: 464