bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wywóz nieczystości stałych - lokale użytkowe

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „wywóz nieczystości stałych będących odpadami komunalnymi z lokali użytkowych z nieruchomości własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.”


1. Opis przedmiotu zamówienia - wywóz nieczystości stałych będących odpadami komunalnymi z lokali użytkowych z nieruchomości własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- dostarczenie pojemników i kontenerów na odpady wyselokcjonowane i inne odpady komunalne,
- bieżące wywożenie nieczystości stałych zgodnie z harmonogramem,
- ustawienie pojemników i kontenerów po ich opróżnieniu w miejscu ich poprzedniej lokalizacji oraz usuwanie nieczystości zgromadzonych przy pojemnikach i kontenerach jak i rozsypanych podczas opróźniania i załadunku,
- wywóz odpadów nietypowych na zgloszenie administracji telefoniczne lub pisemne,
- utrzymanie pojemników w pełnej sprawności technicznej oraz czystości,
- mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów,
- odbiór odpadów wyselekcjonowanych na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego,
- ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wywozem nieczystości na wysypisko i odbiorem odpadów selekcjonowanych,
- dostarczanie na bieżąco kart wywozu nieczystości stałych do siedziby Zamawiającego.

2. Termin wykonania zamówienia – od 01.12.2018r. do 31.12.2020r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych. Wymienione dokumenty należy załączyć do oferty.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wywóz nieczystości stałych będących odpadami komunalnymi z lokali użytkowych z nieruchomości własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 06.11.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.11.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Osoba do kontaktów – Igor Skoracki, Radosław Frączkowski.

załączniki:

harmonogram_wywozu.pdf

wzor_umowy.pdf

oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.11.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 29.10.2018
Dokument oglądany razy: 471