bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokali mieszkalnych - Barlickiego 20

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont lokali mieszkalnych nr 17, 21 i 22 w budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- podstemplowanie stropu,
- wykonanie, montaż i rozbiórka drewnianych rynien do gruzu,
- rozebranie białych podłóg,
- rozebranie podsypki izolacyjnej,
- wymiana ślepego pułapu,
- izolacja cieplna,
- podłoga z płyt OSB gr. 22mm,
- listwy przypodłogowe,
- przebudowa nadproża,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- naprawa tynku sufitu,
- rozbiórka ścianki w WC,
- wykonanie ścianki działowej z płyt GK,
- rusztowanie zewnętrznej wraz z zajęcie pasa ulicznego,
- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki.

2. Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont lokali mieszkalnych nr 17, 21 i 22 w budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 16.11.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 16.11.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont lokali mieszkalnych nr 17, 21 i 22 w budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

obmiar_lokal_17.pdf

Obmiar_lokal_21.pdf

Obmiar_lokal_22.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.11.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.11.2018
Dokument oglądany razy: 632