bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dokumentacja projektowo-kosztorysowa Pl. Kościuszki 25

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalno-usługowego w Tomaszowie Maz. przy Pl. Kościuszki 25

1. Nazwa zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalno-
usługowego w Tomaszowie Maz. przy Placu Kościuszki 25 wraz z niezbędnymi
przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę /budynek w strefie ochrony konserwatorskiej
historycznego układu przestrzennego-strefa śródmiejska

Opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:
- wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia gazu i instalacji
elektrycznej lub ich zmiana
- inwentaryzacja istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania
projektu
- mapy do celów projektowych
- koncepcja architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, przyłączy, instalacji
wewnętrznych/ gazowa, elektryczna, wodno.-kanalizacyjna /do uzgodnienia z
Zamawiającym.
Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie podstawę do
projektowania .
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku z zagospodarowaniem terenu
od podwórka obejmującego projekty wykonawcze na podstawie zatwierdzonej przez
zamawiającego koncepcji – 4 szt. w wersji papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej
w pliku PDF na płycie CD
- uzyskanie wymaganej decyzji, opinii, sprawdzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie
dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa w tym uzgodnienia z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
- wykonanie przedmiaru robót- po jednej szt. w wersji papierowej i elektronicznej
w pliku Norma Pro ATH na płycie CD
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego- po jednej szt. w wersji papierowej
i elektronicznej w pliku PDF na płycie CD
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót/w zależności od specyfikacji
robót/
- pełnienie nadzoru autorskiego
- projektant ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem projektu i uzyskanie
pozwolenia na budowę
Dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenia Wykonawcy, że :
- jest ona wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
- wydana zostaje w stanie zupełnym/kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma
służyć/.

2. Termin realizacji zamówienia: 6 miesiące od daty zawarcia umowy

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem – Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 27.11.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 27.11.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalno-usługowego w Tomaszowie Maz. przy Pl. Kościuszki 25.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

wzor_Umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.11.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.11.2018
Dokument oglądany razy: 644