bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. i instalacji c.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na konserwację węzłów c.o. i c.w.u. oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych


1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik – Zakres prac.

2. Termin wykonania zamówienia – do 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który:
4.1. posiada uprawnienia do prowadzenia eksploatacji i konserwacji instalacji cieplnych, a w szczególności posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na stanowisku:
- eksploatacji (E) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
- dozoru (D) w zakresie: nadzoru nad eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci,
4.2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. oraz instalacji c.o. i c.w.u. w zasobach zarządzanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. – nie otwierać przed: 27.12.2018r. godz. 9,30
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2018r. do godz. 9,00.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 27.12.2018r. o godz. 9,30.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na konserwację węzłów c.o. i c.w.u. oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załącznki:

Formularz_cenowy.pdf

wykaz_budynkow.pdf

wykaz_robot_dodatkowych.pdf

wzor_Umowy.pdf

zakres_prac.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.12.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.12.2018
Dokument oglądany razy: 501