bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont piwnicy wraz z minowaniem fundamentów - Piłsudskiego 17-19

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont piwnicy wraz z minowaniem fundamentów w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej,
- wykopy fundamentu,
- zdjęcie gruntu i wyrównanie podłoża,
- usunięcie gruntu z piwnicy,
- wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacją,
- uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów,
- wymiana belek stropowych,
- skucie tynków i wykonanie nowych cementowo-wapiennych,
- dwukrotne odgrzybianie ścian,
- wykonanie schodów żelbetowych,
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek sufitowych,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie sufitów farbami emulsyjnymi,
- utylizacja gruzu.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont piwnicy wraz z minowaniem fundamentów przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 28.12.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 28.12.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – Remont piwnicy wraz z minowaniem fundamentów przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

zalączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.12.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 20.12.2018
Dokument oglądany razy: 485