bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

roboty konserwacyjno-serwisowe Luboszewska 71, Józefowska 15/17

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na roboty konserwacyjno-serwisowe stacji uzdatniania wody przy ul. Lubaszewskiej 71 i Józefowskiej 15/17 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
1) utrzymanie prawidłowej jakości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody uzyskanej z ujęcia;
2) utrzymanie urządzeń do poboru wody w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej w tym:
- wymiana wkładów filtracyjnych,
- kontrola podstawowych parametrów wody,
- kontrola działania i regulacji pracującej automatyki,
3) główne elementy podlegające serwisowi to:
- pompa głębinowa,
- zestaw hydroforowy,
- układ kontroli poziomu w zbiornikach magazynowych,
- zestaw dwóch odżelaziaczy z automatyką sterującą filtry mechaniczne końcowe, sterujące układy elektryczne,
4) prowadzenie systematycznych – raz w miesiącu o stałej porze pomiarów ilości pobieranej wody i zapisywanie danych w rejestrze,
5) prowadzenie pomiarów kształtowania się statystycznego poziomu lustra wody w studni przy każdym remoncie bądź wymianie pompy i notowanie wyników,
6) zlecanie w imieniu Zamawiającego i na jego koszt analiz jakości pobieranej wody zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) w przypadku wymiany pompy w studni – zastosowanie w studni pompy o wydajności wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym

Lubaszewska 71 - ujęcie wody podziemnej ze studni o głębokości 40 m, o poborze Q,ax/h=2,5 m3/h, Qśr./d=7,5m3/d
Józefowska 15/17 - ujęcie wody podziemnej ze studni o głębokości 42 m, o poborze Q,ax/h=3,4 m3/h, Qśr./d=7,5m3/d

2. Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2019r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wymagania:
1) posiadanie ważnej książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych na stanowisku serwisant stacji uzdatniania wody,
2) posiadanie uprawnień/zaświadczenia do pobierania próbek wody,
3) wykaz prac polegających na serwisowaniu/konserwacji stacji uzdatniania wody w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: roboty konserwacyjno-serwisowe stacji uzdatniania wody przy ul. Luboszewskiej 71 i Józefowskiej 15/17 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 03.01.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 03.01.2019r. godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „roboty konserwacyjno-serwisowe stacji uzdatniania wody przy ul. Lubaszewskiej 71 i Józefowskiej 15/17 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Marzena Gieszcz.

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 03.01.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 27.12.2018
Dokument oglądany razy: 526