bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

usługi kominiarskie - Wspólnoty Mieszkaniowe

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na usługi kominiarskie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakres prac obejmuje:
1/ obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych,
2/ obowiązkowe okresowe przeglądy przewodów kominowych,
3/ nieobowiązkowe prace dodatkowo zlecane przez zamawiającego.

Wymogi:
1/ Wykonawca musi dysponować co najmniej 6 osobami, w tym:
- 2 osobami posiadającymi dyplom mistrza kominiarskiego,
- 4 osobami, które będą wykonywały zamówienie lub uczestniczyły w wykonaniu zamówienia,
2/ Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł.

3/ Wykonawca zobowiązany jest  posiadać, na dzień podpisania umowy, siedzibę lub oddział firmy w odległości nie dalszej niż 5 km od granic administracyjnych miasta. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 12.12.2014r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

Załączniki:

druk_oferta.pdf

zalacznik_1.pdf

zalacznik_2.pdf

potwierdzenie_wykonania_uslugi.pdf

protokol.pdf

wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 15.12.2014
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 766