bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

usunięcie nieprawidłowości kominiarskich - Warszawska 21/23

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Usunięcie nieprawidłowości kominiarskich w budynkach przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
1) dobudowa wentylacji łazienki w lokalach nr 32, 35, 37, 39 i 43;
2) dobudowa wentylacji kuchni w lokalach nr 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44;
3) wykonanie wentylacji nawiewnej do lokali nr 30, 35, 39;
4) uzupełnienie ubytków tynku na kominach w części strychu prawej oficyny;
5) przebudowa kominów ponad dachem i otynkowanie na ścianie zewnętrznej lewej oficyny;
6) wystawienie pozytywnego protokołu/opinii z przeglądu kominiarskiego z wykonanych prac bez uwag i zaleceń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
4.1. wykaz osób potwierdzający dysponowanie:
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
lub
- osobą posiadającą kwalifikacje mistrza (dyplom mistrza) w rzemiośle kominiarskim.
4.2. wykaz robót potwierdzających, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: usunięcie nieprawidłowości kominiarskicj w budynkach przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 05.02.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 05.02.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – Remont piwnicy wraz z minowaniem fundamentów przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

Protokol_z_okresowej_kontroli.pdf

wzor_umowy.pdf

Formularz_Oferty.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.01.2019
Dokument oglądany razy: 337