bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dostawa i montaż placu zabaw Strzelecka

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci w Tomaszowie Maz przy ul. Strzeleckiej.

1. Zakres prac:
- dostawa i montaż placu zabaw zgodnie z zamieszczoną „Koncepcją zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej dla celów zaspokojenia mieszkańców w celu realizacji terenów rekreacyjnych” przy ul. Strzeleckiej, dz. Nr ewid. 661/2, 687/2, obręb 13,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 2 szt. w wersji papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej,
- uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, sprawozdań, uzgodnień,
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót /w zależności od specyfikacji robót/,
- wykonanie robót montażowych zgodnie z wykonaną dokumentacją, sztuką budowlaną, normami, obowiązującymi przepisami, w tym BHP i ppoż pod nadzorem uprawnionej osoby,
- inne koszty i opłaty przy wykonaniu zadania.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 26.04.2019r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw – Tomaszów Maz. ul. Strzelecka – nie otwierać przed: 21.01.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 21.01.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Tomaszowie Maz. przy ul. Strzeleckiej.

Odpowiedź na zapytania Wykonawców:

Jedynym dokumentem na którym zostało oparte ogłoszenie na wykonanie placu zabaw jest koncepcja opracowana do potrzeb ogólnej informacji o zadaniu. Aby przystąpić do wykonania należy uzyskać pozwolenie na budowę lub nie wniesienie sprzeciwu przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Podstawą jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu z umieszczeniem urządzeń i zabezpieczeń typu wyjście, ogrodzenie itd. podpisanego przez Architekta z uprawnieniami stosownymi, uzgodnienie z Inwestorem t.j. Tomaszowskim TBS oraz przedstawienie ze stosownym zgłoszeniem w wymieninym wcześniej wydziale Starostwa. po uzyskaniu akceptcji Inwestora i pozytywnej odpowiedzi Starostwa, można przystapić do realizacji. Proszę starannie przeanalizować utwardzenie placu i ewentualne kolizje. Projekt zagospodarowania określi odpowiedzi na wszyskie pytania ,które Pan zadał. Proszę podejść z należytą starannością do określenia ryczałtowej wartości prac.

Osoba do kontaktów - Andrzej Góra.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.doc

dokumentacja:

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

6.pdf

Koncepcja.pdf

Specyfikacja_Techniczna.pdf

SST.pdf

SST_utwardzenie_podloza.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 10.01.2019
Dokument oglądany razy: 756