bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont lokalu nr 4 i 6 ul. Jerozolimska 6

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego nr 4 i 6 w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6 w Tomaszowie Maz.

1. Na zakres prac składa się:
Roboty demontażowe instalacji wodno-kanalizacyjnej:
- demontaż baterii,
- demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego,
- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego,
- demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC,
- demontaż podejścia odpływowego z rur PVC,
- przeczyszczenie podejść lub syfonów

Roboty demontażowe instalacji centralnego ogrzewania:
- demontaż kotłów stalowych, wodnych,
- demontaż naczynia wzbiorczego otwartego,
- demontaż podgrzewacza pojemnościowego,
- demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego,
- demontaż pompy obiegowej.

Roboty remontowe budowlane:
- rozebranie ścian z okrąglaków i bali oraz ścianek działowych drewnianych,
- wykucie z muru ościeżnic,
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
- wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych szt. 1,
- wymiana okien drewnianych na okna z profili PCV,
- obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł szt. 2,
- powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową,
- ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
- wymiana desek podłogowych na pow. 2 m2,
- równanie ścian z użyciem płyt gipsowych,
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie podłoży,
- wewnętrzne gładzie wapienne gr. 3 mm,
- malowanie ścian jednokrotne emulsją,
- montaż drzwi wejściowych do lokalu,
- montaż drzwi wewnątrz lokalowych /łazienka + pokoje/,
- wywóz gruzu i różnych innych odpadów po demontażowych + ich utylizacja.

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne:
- montaż rurociągów w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody o śr. Nom. 15mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych,
- montaż rurociągów odpływowych z PCW o śr. 50 mm i 100 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową,
- montaż brodzika z kabiną, zlewozmywaka dwukomorowego i umywalki z szafką, miski sedesowej typu Kompakt,
- montaż baterii stojącej zlewozmywakowej i umywalkowej oraz ściennej prysznicowej

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania:
- montaż piecokuchni z wężownicą,
- montaż grzejników aluminiowych i łazienkowych,
- montaż pojemnościowego podgrzewacza wody o poj. 120 l,
- montaż pompy obiegowej do co,
- montaż odpowietrzników automatycznych,
- montaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest przez złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 55 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu – brak wymagań.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 4 i 6 w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 15.02.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 15.02.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na „remont lokalu mieszkalnego nr 4 i 6 w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Zbigniew Gajda.

załączniki:

Kosztorys.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.02.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.02.2019
Dokument oglądany razy: 533