bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wywóz nieczystości stałych - lokale użytkowe

Wywóz nieczystości stałych - lokale użytkowe
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „wywóz nieczystości stałych będących odpadami komunalnymi z lokali użytkowych z nieruchomości własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.”

1. Opis przedmiotu zamówienia - wywóz nieczystości stałych będących odpadami komunalnymi z lokali użytkowych z nieruchomości własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- dostarczenie pojemników i kontenerów na odpady wyselokcjonowane i inne odpady komunalne;
- bieżące wywożenie nieczystości stałych zgodnie z harmonogramem;
- ustawienie pojemników i kontenerów po ich opróżnieniu w miejscu ich poprzedniej lokalizacji oraz usuwanie nieczystości zgromadzonych przy pojemnikach i kontenerach jak i rozsypanych podczas opróżniania i załadunku;
- wywóz odpadów nietypowych na zgłoszenie administracji telefoniczne lub pisemne;
- utrzymanie pojemników w pełnej sprawności technicznej oraz czystości;
- mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów;
- odbiór odpadów wyselekcjonowanych na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego;
- ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wywozem nieczystości na wysypisko i odbiorem odpadów selekcjonowanych;
- dostarczanie na bieżąco kart wywozu nieczystości stałych do siedziby Zamawiającego.
2. Termin wykonania zamówienia: od 01.03.2019r. do 29.02.2020r.
3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.
4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych ważne do końca obowiązywania umowy. Wymienione dokumenty należy załączyć do oferty.
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wywóz nieczystości stałych będących odpadami komunalnymi z lokali użytkowych z nieruchomości własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 22.02.2019r., godz. 10.00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (Punkt Obsługi Klienta lub Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2019r. do godz. 9.30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 22.02.2019r. o godz. 10.00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje dotyczące nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Osoby do kontaktu: Igor Skoracki, Radosław Frączkowski.
Załączniki:

formularz_oferta

wzor_umowy.pdf

harmonogram.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.02.2019
Podpisał: Sylwia Kolęda
Dokument z dnia: 14.02.2019
Dokument oglądany razy: 585