bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakup i dostawa chemii gospodarczej

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Zakup i dostawę chemii gospodarczej dla potrzeb Zamawiającego.


1. Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2019r.

2. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z drukiem Oferta złożyć szczegółowe zestawienie materiałów.

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób:
Zakup i dostawa chemii gospodarczej – nie otwierać przed: 27.02.2019r. godz. 10.00
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punk obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 27.02.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na zakup i dostawa chemii gospodarczej.

Osoba do kontaktów – Radosław Frączkowski.

załączniki:

zestawienie.xls

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.02.2019
Dokument oglądany razy: 550