bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie instalacji antenowej - Warszawska 21/23

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej cyfrowej (DVB-T) oraz satelitarnej dla abonentów posiadających tuner satelitarny, w kompleksie budynków (budynek frontowy wraz z oficyną) przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
1) Postawienie masztu DVB-T,
2) Montaż anteny satelitarnej,
3) Magistrala do wszystkich budynków,
4) Montaż skrzynek na osprzęt instalacyjny zamykanych na klucz,
5) Montaż magistrali w klatkach schodowych,
6) Rozprowadzenie przewodów po klatkach schodowych w rurach ochronnych natynkowych,
7) Wprowadzenie przewodów antenowych do lokali oraz montaż gniazd RTV,
8) Pomiar jakości sygnału w lokalach oraz podłączenie telewizorów,
9) Skonfigurowanie i uruchomienie instalacji,
10) Wykonanie wizji lokalnej.


Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie instalacji antenowej dla budynków przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 06.03.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.03.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – wykonanie instalacji antenowej dla budynków przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Wójcik.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

Formularz_Oferty.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.02.2019
Dokument oglądany razy: 463