bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakup materiałów ogólnobudowlanych i instalacyjnych

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Zakup materiałów ogólnobudowlanych i instalacyjnych


1. Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2019r.

2. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
- Cena - 80 %,
- termin płatności – 20 %, w tym:
termin płatności do 30 dni – 20%
termin płatności do 21 dni – 10%
termin płatności do 14 dni – 0%

Wykonawca zobowiązany jest wraz z drukiem Oferta złożyć szczegółowe zestawienie materiałów.

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób:
Zakup materiałów ogólnobudowlanych i instalacyjnych – nie otwierać przed: 06.03.2019r. godz. 11.00
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punk obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2019r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.03.2019r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na zakup materiałów ogólnobudowlanych i instalacyjnych

Osoba do kontaktów – Zbigniew Gajda.

załączniki:

szczegolowe_zestawienie_materialow.xls

Formularz_Oferty.doc

Wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.02.2019
Dokument oglądany razy: 542