bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont mieszkania - Piłsudskiego 17/19 m 7

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont mieszkania przy ul. Piłsudskiego 17/19 m 7 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- odbicie tynków z wykonaniem nowych tynków i odgrzybianiem ścian,
- ściany działowe z płyt GK,
- zabudowa drzwi wejściowych i do pokoi,
- zabudowa sufitów z płyt GK w pokoju,
- zabudowa ściany bocznej z płyt GK w pokojach,
- malowanie ścian tynkowanych,
- montaż nawiewników.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont mieszkania przy ul. Piłsudskiego 17/19 m 7 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 18.03.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 18.03.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – Remont mieszkania przy ul. Piłsudskiego 17/19 m 7 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

rysunek.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.03.2019
Dokument oglądany razy: 446