bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana instalacji WLZ i oświetlenia klatki schodowej - Piłsudskiego 31

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wymianę instalacji WLZ wraz z instalacją oświetleniową klatki schodowej oraz strychu w budynku przy ul. Piłsudskiego 31 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- wymiana instalacji WLZ,
- wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
- wymiana rozdzielni licznikowych,
- wymiana rozdzielni administracyjnych,
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
- montaż lamp na czujniki ruchu i obecności,
- demontaż starej instalacji WLZ,
- demontaż rozdzielni licznikowych,
- demontaż rozdzielni administracyjnej,
- po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.
4. Warunki stawiane wykonawcy:
1) wymagane jest wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymagane jest, aby Wykonawca wykazał wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej elektrycznej na kwotę min. 20.000,00 zł brutto lub mowy obejmującej kilka robót elektrycznych na łączną kwotę min. 20.000,00 zł w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia,
2) wymagane jest dysponowanie:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia (SEP D+E) do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1 kV,
- co najmniej 2 osobami z uprawnieniami (SEP – E)

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana instalacji WLZ wraz z instalacją oświetleniową klatki schodowej – Piłsudskiego 31 – nie otwierać przed: 15.03.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 15.03.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – wymiana instalacji WLZ wraz z instalacją oświetleniową klatki schodowej – Piłsudskiego 31

Osoba do kontaktów – Piotr Wójcik.

załączniki:

Kosztorys_nakladczy.pdf

Wzor_Umowy.pdf

druk_oferta.doc

wykaz_osob.doc

wykaz_robot.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 06.03.2019
Dokument oglądany razy: 488