bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont mieszkania - Piłsudskiego 22 m 3

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont mieszkania przy ul. Piłsudskiego 22 m 3 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
1) zeskrobanie i zmycie starej farby w całym lokalu,
2) przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitach,
3) demontaż paneli podłogowych w pokojach,
4) demontaż wykładziny PCV w kuchni,
5) zmniejszenie przez zamurowanie otworu drzwiowego,
6) zamurowanie wnęk pod oknami,
7) wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach po skuciach i zamurowaniu,
8) wewnętrzne gładzie jednowarstwowe na ścianach w pokojach i kuchni,
9) montaż drzwi wewnętrznych wraz z futrynami skrzynkowymi w pokoju i łazience,
10) uzupełnienie sufitu z płyty gips-karton w łazience,
11) wykonanie podejść pod montaż bojlera na ciepła wodę w łazience,
12) gruntowanie ścian i sufitów,
13) jednokrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
14) jednokrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi,
15) utylizacja gruzu,

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont mieszkania przy ul. Piłsudskiego 22 m 3 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 20.03.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 20.03.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – Remont mieszkania przy ul. Piłsudskiego 22 m 3 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

Załączniki:

Obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.03.2019
Dokument oglądany razy: 522