bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa oprogramowania systemowego

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Dostawę oprogramowania systemowego Windows10 Professional wraz z nośnikami instalacyjnymi oraz pakietu Office Home and Business 2016 dla Windows lub Office Home and Business 2019 dla Windows.

1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa licencji na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL - 6 szt. wraz z nośnikami instalacyjnymi:
- FQC-08918 {64bit, nośnik DVD)
lub
- FQC-09115 { 32/64bit, nośnik USB)
(Zamawiający dopuszcza dostawę licencji na system operacyjny wraz z jednym z ww. nośników)
oraz 6 sztuk licencji Microsoft Office Home and Business 2016 ESD PL
- T5D-02786 {bez nośnika instalacyjnego}
lub 6 sztuk licencji Microsoft Office Home and Business 2019 ESD PL
- T5D-03183

2. Termin wykonania zamówienia – do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Dostawa oprogramowania systemowego – nie otwierać przed: 22.03.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 22.03.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – dostawa oprogramowania systemowego

Osoba do kontaktów – Radosław Kołodziejczyk.

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 22.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 14.03.2019
Dokument oglądany razy: 378