bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont mieszkania nr 4 w budynku przy ul. Jana Pawła 17

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont mieszkania nr 4 w budynku przy ul. Jana Pawła 17

1. Zakres prac:
1) przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitów,
2) rozebranie drewnianych podłóg, legarów,
3) wykonanie posadzek betonowych,
4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej,
5) wykonanie cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm,
6) wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach po zbiciu tynku,
7) przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbą emulsyjną,
8) montaż drzwi wewnętrznych w łazience,
9) montaż drzwi wejściowych do lokalu,
10) wydzielenie łazienki ścianką gipsowo-kartonową,
11) jednokrotne gruntowanie i malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
12) jednokrotne gruntowanie i malowanie sufitów farbami emulsyjnymi,
13) wykonanie podejść kan. pod umywalkę, natrysk, sedes, zlewozmywak, pralkę,
14) wykonanie podejść wody ciepłej i zimnej pod bojler, umywalkę, natrysk, zlewozmywak,
15) wykonanie podejść wody zimnej pod palkę, sedes, wodomierz,
16) utylizacja gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont mieszkania nr 4 w budynku przy ul. Jana Pawła 17 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 28.03.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 28.03.2019r. o godz. 10,00.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – Remont mieszkania nr 4 w budynku przy ul. Jana Pawła 17 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

Obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 20.03.2019
Dokument oglądany razy: 450